Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto sisältää hyvinvointialueen asiakasmaksut kaikkien sen toimialueiden osalta:

Lainsäädännöllisistä syistä toiminnalliseen integraatioon perustuvassa toiminnassa joudutaan edelleen erikseen määrittelemään asiakasmaksuja erityis- ja perustason palveluihin.

Tämän asiakas- ja potilasmaksun määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia:

 1. Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat maksuttomia kaikki Soiten järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avohuollon palvelut sekä mahdolliset lääkärinlausunnot. Maksuttomuuden piiriin eivät sisälly hammashoidon tekniset kulut hammasproteesien korjauskustannuksia lukuun ottamatta.
 2. Pitkäaikaishoidossa henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on vähintään 182 €.
 3. Maksukatto on 762 €.
 4. Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä.  Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu Soiten toisessa yksikössä tai muussa hoitolaitoksessa. Alle 12 tuntia kestävien hoitojaksojen kohdalla peritään potilaalta yksi hoitopäivämaksu, mikäli potilas on tullut illalla klo 22 jälkeen osastolle ja kotiutuu seuraavana päivänä ennen klo 12.
 5. Etäpalvelun maksut. Jos etäpalvelulle ei ole erikseen hinnastossa määriteltyä maksua, peritään etänä annetusta palvelusta hinnaston mukainen fyysisen käynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, on kyseinen palvelu myös etäpalveluna asiakkaalle maksuton. Digitaaliset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin vastaanottokäyntiin perustuvat palvelut.
 6. Peruuttamaton käynti tai saapumatta jättäminen varatulle hoitojaksolle. Jos asiakas on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja on ilman hyväksyttävää syytä tai ennalta perumatta jättänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, hyvinvointialueella on oikeus periä asiakkaalta 56,70 euron suuruinen maksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta asiakkailta.
 7. Hengityshalvauspotilas. Hengityshalvauspotilaalle maksettava korvaus saamatta jääneestä ylläpidosta on lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava korvaus.
 8. Erikseen määritellyt maksuttomat palvelut.

Maksuttomia palveluita sosiaalihuollossa ovat asiakasmaksulain 4 § mukaiset palvelut:

 • sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kasvatus- ja perheneuvonta ja sosiaalinen kuntoutus. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta.
 • lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto
 • kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus lukuun ottamatta yli 16-vuotiaiden ylläpitoa ja alle 16-vuotiaiden osittaista ylläpitoa
 • vammaisuuden perusteella järjestettävät laissa (380/1987 8 §) tarkoitetut palvelut
 • polikliininen päihdehuolto
 • avioliittolaissa, isyyslaissa, lapseksiottamisesta annetussa laissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa, lapsen elatuksen turvaamisesta annetussa laissa ja eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa kunnan tehtäväksi säädetyt palvelut
 • henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat

Terveydenhuollossa maksuttomia ovat asiakasmaksulain 5 § mukaiset palvelut:

 • ensihoito, lukuun ottamatta ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta
 • erikoissairaanhoidon poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle
 • alle 18-vuotiaalle annettava hoito ja ylläpito, jos hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli 7
 • Seri-tukikeskuksen tarjoamat palvelut
 • päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta
 • mielenterveyspalvelut, lukuun ottamatta laitoshoitoa perusterveydenhuollossa tai jos samalla käynnillä hoidetaan somaattisia sairauksia
 • psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta
 • hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito, ylläpito ja hoitoon liittyvät kuljetukset
 • lyhytaikainen laitoshoito tarkkailujakson ajalta, jos henkilöä ei oteta tahdosta riippumattomaan hoitoon
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet, sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen. HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet
 • lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja apuvälineet

Lisäksi perusterveydenhuollossa maksuttomia palveluita ovat:

 • hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet
 • seulonnat, terveysneuvonta ja -tarkastukset
 • neuvolapalvelut
 • kouluterveydenhuolto
 • opiskeluterveydenhuolto lukuun ottamatta avosairaanhoidon palveluita yli 18-vuotiaille
 • alle 18-vuotiaiden avosairaanhoito, hammashoito ja sarjahoidot
 • sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottopalvelut

Maksukatto

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa. Jokaiselle alle 18-vuotiaalle annetaan lisäksi oma rinnakkaiskortti.

Maksukattokertymän täyttymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään vapaakortti. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.  

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut 
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu
 • kuntoutuksen käyntimaksut
 • lyhytaikaisen laitos- ja osastohoidon hoitopäivämaksu
 • lyhytaikaishoito (intervallihoito) tehostetun tai ohjatun palveluasumisen yksikössä
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu
 • kotisairaalamaksu
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
 • suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • toimeentulotuesta maksetut maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutetut edellä mainituista palveluista perittävät maksut

Kun asiakas esittää maksukaton täytyttyä vapaakortin julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta, kotisairaalakäynnistä eikä kuntoutuksen käynneistä. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja päiväkirurgiasta peritään 25,10 euroa hoitopäivältä maksukaton täytyttyä.

Maksukattoon kuulumattomat maksut:

 • kotihoidon maksut sekä kotiin järjestettävien tukipalveluiden maksut
 • maksut pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksut lääkärintodistuksista ja lausunnoista
 • maksut ensihoitopalvelusta
 • maksut käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta
 • perhehoidon maksut
 • maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito
 • palvelusetelin omavastuuosuudet
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetystä palvelusta perityt maksut
 • asiakkaan/potilaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimiensa palvelujen maksut

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta.

Laskun maksaminen

Soite toimittaa laskun paperisena kotiosoitteeseen, jos et ole tilannut laskua sähköisesti. Suosittelemme valitsemaan laskun vastaanoton vaihtoehdoksi E-Lasku- tai suoramaksusopimuksen. E-Lasku- tai suoramaksusopimus tehdään pankin kanssa. Soitella on käytössä kaksi laskutusaihetta:

 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
 • Keski-Pohjanmaanhyvinvointialue Ensihoito

Oikaisuvaatimus

Jos laskussasi on asia- tai laskuvirhe, voit hakea muutosta laskuun. Lisätietoa oikaisuvaatimuksesta:

Mahdollisuus asiakasmaksualennukseen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu (pitkäaikainen laitoshoito) jätetään perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden (Asiakasmaksulaki, 11 §).

Puhelinasiointi

Sähköposti

potilastoimisto(at)soite.fi


 

Katso myös nämä