Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka:

 • edistää keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta
 • toteuttaa hyvinvointialueen hyvinvointistrategian strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä
 • tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

Hyvinvointialue Soiten järjestöavustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin:

 • toiminta-avustukset
 • kumppanuusavustukset
 • kerta-avustukset.

Avustuksen hakeminen

Toiminta-avustusta voi hakea vuosittain erikseen määriteltynä hakuaikana. Avustusten jakoperusteena toimii pisteytysmalli.

 • Vuonna 2024 toiminta-avustusten hakuaika on 15.1.-5.2.2024.
 • Kerta-avustusten hakuaika on 1. kerran 15.1.-5.2.2024 ja 2. kerran 23.5.-17.6.2024.

Järjestöavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella:

Tulevaisuus- ja hyvinvointilautakunta päättää toiminta-avustuksista ja kerta-avustuksista helmikuun 2024 kokouksessa ja kerta-avustuksista toisen kerran vielä kesäkuussa. Päätöksistä tiedotetaan helmikuun 2024 kokouksen jälkeen ja avustukset maksetaan maaliskuussa 2024. Kerta-avustusten 2. haun päätös on viimeistään elokuussa 2024.

Soite voi myöntää kerta-avustusta toimintaan, jolla vastataan äkilliseen, ajankohtaiseen toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Kerta-avustus voidaan myöntää samaan toimintaan vain kerran. Kerta-avustusten jakamisessa käytetään kokonaisharkintaa.

Soite voi kumppanuusavustuksella harkinnan mukaan tukea toimintaa, johon hakija hakee joko hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta tai ESR-hankerahoitusta Pohjanmaan ELY-keskukselta. Hyvinvointialueen avustus toimii näin toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.

Soite tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.

Avustuksen hakijan tulee määritellä toiminnan kohderyhmä. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille kohderyhmän edustajille avointa. Lisäksi kannustetaan kirjaamaan toiminta/palvelut Lähellä.fi -sivulle tai suomi.fi palvelutietovarantoon (PTV) järjestön toiminnat siten, että ne näkyvät valtakunnallisilla ja alueellisilla palvelualustoilla, kuten Omaperhe. Perusteluna on, että tämä helpottaa järjestöjen omaa näkyvyyttä sekä tukee alueen kehittämistyötä. Kerroin on 1.10.

Avustettava toiminta toteutuu Keski-Pohjanmaalla. Hyvinvointialue kannustaa hakijoita ulottamaan toimintaa yhtä kuntaa laajemmalle alueelle esimerkiksi verkossa toimimalla, liikkuvalla toiminnalla ja/tai toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Tähän ei kuitenkaan velvoiteta.

Avustettava toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä. Vuoden 2024 toiminta-avustusten ja kerta-avustusten painopisteenä ovat joko digi, yksinäisyys, mielenterveys tai terveysliikunta (kerroin 1.15). Perusteluna kyseisten teemojen korostamiselle ovat Soiten strategia, kriittiset menestystekijät sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman esille nostamat haasteet esim. terveyttä tukevassa liikunnassa, yksinäisyydessä ja mielenterveydessä. 

Avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa. Tukemisella ja täydentämisellä tarkoitetaan hyvinvointialueen palveluketjujen ja -kokonaisuuksien vahvistamista ja monipuolistamista yleishyödyllisellä toiminnalla. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat toiminnat on kuvattu Laissa hyvinvointialueesta (29.6.2021/611), Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (29.6.2021/612) sekä Laissa pelastustoimen järjestämisestä (29.6.2021/613).

Avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuullisessa toiminnassa hakijoiden on mahdollista sopia päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan ja joka vastaa avustuksen käytön raportoinnista. Hakijat voivat myös sopia avustuksen ja raportointivastuun jakautumisesta toiminnan toteuttamiseen osallistuvien hakijoiden kesken. Jos hakijat hakevat avustusta yhdessä ja toteuttavat toimintaa yhteisvastuullisesti, niiltä edellytetään keskinäistä yhteistyösopimusta.

Soite myöntää avustuksia talousarviomäärärahojensa puitteissa. Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa.

Avustusmäärät vuonna 2024:

 • Toiminta-avustuksiin varataan 85 % määrärahasta
 • Kerta-avustuksiin varataan 15 % määrärahasta

Soite voi myöntää avustusta vain toimintaan, johon sitä on haettu. Avustusta myönnetään enintään sen verran kuin sitä on haettu. Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelman tulee olla hyväksyttävä.

Tarkoitusmukaisuussyistä on perusteltua tukea pieniä avustushakemuksia, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus saada avustuksia. Alle 6000 euron avustushakemuksia suositaan ja suuremmista hakemuksista tulee vähemmän pisteitä.

Vain yksi hakemus/järjestö.

Avustusta myönnetään vain tulevaan toimintaa, ei jälkikäteen.

Avustuksen hakija raportoi avustuksen käytöstä vuosittain hyvinvointialue Soiten antamien ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2024 avustusten osalta 28.2.2025 mennessä. Avustuksen hakijan tulee järjestää kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata.

Jos avustuksen hakija ei voi käyttää avustusta suunnittelemaansa toimintaan sovittuna avustuksen käyttöaikana, hakija palauttaa käyttämättömän avustuksen hyvinvointialue Soitelle.

Jos avustuksen hakija on käyttänyt avustusta muuhun kuin avustettavaan toimintaan, Soite voi periä väärin käytetyn avustuksen takaisin.

Hyvinvointialue Soite jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien toimintojen kesken pisteytyksen avulla. Hyvinvointialue käyttää pisteytystä myös harkinnanvaraisten kerta-avustusten myöntämisen tukena.

Hyvinvointialue painottaa pisteytyksessä sitä, miten hyvin toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä sekä hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja ”arjen” turvallisuuden edistämisen painopisteitä.

Hyvinvointialue huomioi pisteytyksessä myös:

 • Toiminnan toteuttamiseen liittyvän yhteistyön muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa
 • Toiminnan ulottamisen yhtä kuntaa laajemmalle alueelle Keski-Pohjanmaalla
 • Toiminnan mahdollisuudet tukea
  • hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi perus- ja erityistason palvelujen välillä, sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen välillä tai sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelujen välillä),
  • hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi sosiaali- tai terveyspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä tai pelastuspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä) tai
  • yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi yhdistysten ja säätiöiden toimintojen välillä).
 • Konkreettisen suunnitelman siitä:
  • kuinka paljon kohderyhmän edustajia hakija toiminnalla tavoittaa,
  • millaista hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden edistymistä hakija toiminnalla tavoittelee,
  • kuinka suuri osuus osallistujista kokee toimintaan osallistumisen parantaneen hyvinvointiaan, terveyttään ja/tai turvallisuuttaan sekä
  • millaisten menetelmien avulla hakija aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista toteuttamansa toiminnan avulla.
 • Lisäkertoimet toiminnan/palvelun kirjaamisesta ja avaamisesta (Lähellä.fi / PTV) sekä teemoista digi, yksinäisyys, mielenterveys ja terveysliikunta.

Hyvinvointialueen avustamisen ulkopuolelle jäävät normaaliin toiminnan organisointiin kuuluvat toiminnat, kuten hallinnon kokoukset ja viestintä, sekä merkkipäivän juhlallisuudet.

Avustusta ei myönnetä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan.

Avustus eroaa hankinnasta siten, että avustaminen on täysin vastikkeetonta. Avustamista koskevassa päätöksessä tai sopimuksessa ei velvoiteta avustuksen hakijaa suorittamaan vastapalveluita.

Hyvinvointialueella sijaitsevista kunnista voi hakea avustuksia kuntien omien avustusperiaatteiden mukaisesti.

Soite tarjoaa hallinnassaan olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön maksutta tilojen käyttöohjeiden mukaisesti.

Soite seuraa ja raportoi yleishyödyllisen toiminnan käytössä olevien tilojen kustannuksia osana toimintaedellytysten tukemisen kokonaisuutta.

Linkit

Jussi Salminen

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444

Eija Kellokoski-Kari

Kehitysjohtaja

Puhelin: +358 40 804 2981

Katso myös nämä